МУ-ын Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх хууль

“ХӨРС ХАМГААЛАХ, ЦӨЛЖИЛТӨӨС СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ” ХУУЛИЙН ХЯЛБАРШУУЛСАН ЛАВЛАХ

Монгол Улсын Их хурлаас 2012 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хуулийг баталсан нь хуурайшилт эрчимтэй явагдаж байгаа өнөө үед цөлжилтийн эсрэг оновчтой бодлого, үйл ажиллагаа явуулах таатай эрх зүйн орчныг бий болгож байна. Энэ хуулийн зохицуулалт нь хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх төрийн болон иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үүрэг , хариуцлагыг тодорхой болгоход чиглэгдсэн болно. Хуулийн хэрэгжилтийг эхнээс нь зөв зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор энэхүү хууль тогтоомжийн хялбаршуулсан лавлахыг бэлтгэв

Дэлгэрэнгүй...

 

У-ын Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх хууль

Татаж авах