Бидний тухай

Энэхүү сайтыг Монгол Улсад цөлжилттэй тэмцэх, газрын доройтлыг сааруулах, гангийн нөлөөг бууруулахад баримталж буй бодлого, хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа болон олон улсын чиг хандлагыг олон нийтэд таниулах зорилгоор боловсруулсан болно.

Сайтыг НҮБ-ын ХХ-өөс хэрэгжүүлж буй “Монгол орны баруун бүсэд газрын доройтол, хөгжлийн сөрөг нөлөөг бууруулах, дүйцүүлэн хамгааллыг нэвтрүүлэх нь” төслийн дэмжлэгтэй бүтээлээ.

Бид хэн бэ?

  • “Монгол орны баруун бүсэд газрын доройтол, хөгжлийн сөрөг нөлөөг бууруулах, дүйцүүлэн хамгааллыг нэвтрүүлэх нь” төслийн баг
  • ШУА-ийн Газарзүй-Геоэкологийн Хүрээлэнгийн Цөлжилтийн судалгааны салбар,
  • Экоинноваци, хөгжлийн төв ТББ,
  • НҮБ-ын Цөлжилттэй тэмцэх конвенцийн үндэсний зохицуулагч Д.Баярбат