ТХГН-ийн сүлжээг тэлэх зорилгоор шинээр хамгаалалтанд авах гэж буй газрууд

ТХГН-ийн сүлжээг тэлэх зорилгоор шинээр хамгаалалтанд авах гэж буй газрууд

Монгол Улсаас биологийн олон янз байдлаг хамгаалах, хадгалах болон газрын доройтлос сэргийлэх зорилгоор экологийн чухал бүс нутгуудыг ялган тодорхойлох, тэдгээрийг хамгаалах замаар нийт нутаг дэвсгэрийнхээ 30 хувийг тусгай хамгаалалтанд авах зорилтыг тавиад байгаа билээ. Энэ зорилтын анхны алхам нь шинээр тусгай хамгаалалттай газар байгуулах, байгаа хамгаалалттай газруудаа өргөтгөх ажил хийж байна.

2018 онд нийтдээ 22 газрыг тусгай хамгаалалтанд авахаар төсөлд тусгаад байна. Эдгээр 22 газар хаана байрлаж байгаа бөгөөд ямар учираас хамгаалалтанд авч байгаа талаар та үзэж танилцана уу.